XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.xxlo.pl

 

Data publikacji strony internetowej: .............

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: ..........................

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Kondratiuk.

E-mail: b.kondratiuk@lzso12.edu.gdansk.pl

Telefon: 58 347 97 12

Każdy ma prawo:

 

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

E-mail: umg@gdansk.gda.pl

Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdańsk (siedziba)

 

Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście, od ulicy Jaśkowa Dolina tzn. od strony dziedzińca szkoły. Wejście jest wyposażone w rampę podjazdową.

 

Budynek szkoły posiada windę na poziom parteru na pozostałe piętra nie ma żadnych dostosowań dla osób niepełnosprawnych; brak ramp, wind, automatycznie otwieranych drzwi, głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

 

Przy samym wejściu do budynku znajduje się portiernia. Na parterze po lewej stronie na półpiętrze znajdują się sekretariat i gabinet dyrektora bez możliwości podjazdu osoby niepełnosprawnej.

 

Toalety znajdują się na parterze z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych poziomach bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

Sala gimnastyczna XX-go Liceum Ogólnokształcącego znajduje się w budynku szkoły

 

Do sali gimnastycznej prowadzą 2 wejścia. Jedno główne od wewnątrz budynku oraz drugie zewnętrzne z boku budynku. Każde wejście jest wejściem parterowym, bez schodów. 

Sala gimnastyczna nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych; automatycznie otwieranych drzwi, głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

 

pliki do pobrania